กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ

  • นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • คณาจารย์ นักวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่มีผลงานวิจัยและสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดได้
  • ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • บุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ