ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator) เพื่อให้ศูนย์ UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) ที่จะได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการเติบโต โดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมทางวิชาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นบริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต (Spin-off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ เป็นการสร้างวงจรรายได้ ตลอดจนเกิดผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาและประเทศในระยะยาว

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในการจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2559 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Sakonnakhon Rajabhat University – University Business Incubator : SNRU-UBI”