พันธกิจ

  • จัดโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
  • พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในกระบวนการบ่มเพาะอย่างเป็นระบบ
  • สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยต่างๆ
  • เสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่