วิสัยทัศน์

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุ่งเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็งในการประกอบการเชิงธุรกิจบนพื้นฐานความรู้วิชาการ รวมทั้งงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสร้างศักยภาพเชิงในการแข่งขันของประเทศ