โครงสร้างองค์กร

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 มาตรา 31 (1) (2) ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2560 ข้อ 6 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560

          โครงสร้างตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2559