หัวข้อข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

สังเกตุการณ์การประเมิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาดูงาน แม่ข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชุมผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์โครงการ  

ประชุมคณะทำงาน

ตัวอย่างข่าวสาร