หัวข้อข่าว

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคประสบการณ์และความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์”

ประชุมคณะทำงาน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจง่ายๆ ด้วยแผนธุรกิจ” วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ตัวอย่างข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคประสบการณ์และความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ตัวอย่างข่าวสาร

Startup Thailand 2017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 180 วัน

การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 90 วัน