หัวข้อข่าว

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมประชุม “UBI Sharing 2018” ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิ.ย 2561 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าร่วมประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห้องประชุม IT Training Room ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้อง สัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น 2 จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เข้าร่วมรับฟังการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบ 12 เดือน วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วย UBI วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

ประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชุมหน่วยบ่มเพาะในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจง่ายๆ ด้วยแผนธุรกิจ”

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคประสบการณ์และความสำเร็จของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์”